Privaatsuspoliitika

Lullabed rehabilitatsioonikeskus

Tegevusluba SRT000225

Rehabilitatsiooniteenus ja sotsiaalhooldus

Loa väljaandja:

Sotsiaalkindlustusamet

Tegevusala liigid:

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus;
Sotsiaaltöötaja grupiteenus;
Psühholoogi individuaalteenus;
Psühholoogi grupiteenus;
Logopeedi individuaalteenus;
Logopeedi grupiteenus;
Arsti individuaalteenus.

LullaBed Privaatsuspoliitika

LullaBed MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Kuidas me kogume isikuandmeid?

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida LullaBed MTÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. messil);
• ostu sooritamisel e-maili teel, telefoni kaudu või meie esinduses isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (LullaBed MTÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada Velisa Company OÜ kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Velisa Company OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.
Kliendi paremaks teenindamiseks võib Velisa Company OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Velisa Company OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.
Andmeid, mida Velisa Company OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Velisa Company OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kuidas saab kogutud isikuandmeid muuta?

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik muuta ja täiendada ühendust võttes info info@lullabed.ee LullaBed MTÜ kontaktisikuga.

Kuidas me kaitseme isikuandmeid?

LullaBed MTÜ Velisa rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendilepingu lõpetamise avaldusena.
Kõiki LullaBed MTÜ kanalites kogutud kliendi isikuandmeidandmed käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.
Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Velisa Company OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust info.lullabed@gmail.com.
Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.